Stowarzyszenie Edukacji Domowej
    e-mail: edukacja@domowa.pl
www.edukacja.domowa.pl

Edukacja domowa -> Stowarzyszenie
Stowarzyszenie
 

STATUT

Stowarzyszenia Edukacji Domowej

 

 

ROZDZIAŁ l

POSTANOWlENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Stowarzyszenie Edukacji Domowej zwane dalej Stowarzyszeniem,  działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.

 

§ 3

 

Obszarem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś jego siedzibą miasto Poznań.

 

§ 4

 

 Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych i krajowych.


 

ROZDZIAŁ II

CELE l METODY DZIAŁANIA

 

§ 6

 

1.      Celem Stowarzyszenia jest:

·        upowszechnianie edukacji domowej jako prawnie dopuszczalnej formy realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą,

·        podejmowanie inicjatyw mających na celu tworzenie stabilnych podstaw prawnych i organizacyjnych dla edukacji domowej,

·        działanie na rzecz integracji osób i środowisk zainteresowanych ideą edukacji domowej, oraz innymi formami edukacji alternatywnej,

·        wszechstronna pomoc rodzicom decydującym się na kształcenie swoich dzieci w ramach edukacji domowej,

·        działalność kulturalna i naukowa,

·        działalność szkoleniowa i edukacyjna,

·        działalność charytatywna,

 

2. Swoje cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

 

·        organizowanie kursów, konferencji, spotkań i wykładów,

·        opracowywanie programów edukacyjnych i pomocy naukowych,

·        prowadzenie szkół i ośrodków o charakterze naukowo-dydaktycznym,

·        współpracę z organizacjami o podobnych celach działających w kraju i za granicą,

·        współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi,

·        działalność konsultacyjną i doradczą,

·        działalność promocyjną,

·        działalność wydawniczą,

 

 

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE

 

§ 7

 

Członkowie dzielą się na:

·        zwyczajnych,

·        wspierających,

·        honorowych.

 

§ 8

 

1.      Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zobowiąże się do przestrzegania niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, oraz zostanie przyjęta prawomocną uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

2.      Do Stowarzyszenia mogą należeć cudzoziemcy.

 

§ 9

 

1.      Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc w formie ustalonej w  porozumieniu ze Stowarzyszeniem, złoży pisemną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

2.      Członek wspierający może wchodzić w skład Rady Programowej.

 

§ 10

 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność ta może być nadana również członkowi zwyczajnemu, lub osobie wchodzącej w skład Rady Programowej. Z chwilą nadania członkowi zwyczajnemu godności członka honorowego, osobie takiej przysługują prawa i obowiązki członka honorowego.

 

§ 11

 

Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

 

§ 12

 

1. Członek zwyczajny ma prawo:

·        wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,

·        uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,

·        zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

·        korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

·        przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

·        aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

·        przyczyniać się do rozwoju i podnoszenia znaczenia Stowarzyszenia,

·        propagować idee Stowarzyszenia,

·        regularnie wnosić ustalone składki członkowskie.

 

§ 13

 

Członek wspierający  posiada prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym .

 

§ 14

 

Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, jednakże jest zwolniony od płacenia składek członkowskich.

 

§ 16

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku :

·        dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

·        wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej   1/2 liczby członków, na wniosek Zarządu za działania sprzeczne z postanowieniami Statutu, bądź na szkodę Stowarzyszenia,

·        utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

·        utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

·        śmierci

·        skreślenia z listy członków z powodu nieopłacenia składek członkowskich za okres minimum 1 roku, pomimo pisemnego upomnienia.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

·        Walne Zgromadzenie,

·        Zarząd,

·        Komisja Rewizyjna,

3.      Organem doradczym Stowarzyszenia jest Rada Programowa.

 

§ 18

 

1.      Kadencja władz trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej potowy osób uprawnionych do głosowania.

2.      W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu.

 

§ 19

 

1.      Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku,  przed końcem l kwartału.

3.      Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek  co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

 

§ 20

 

1.       W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia, członkowie zwyczajni i honorowi uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym, a członkowie wspierający i osoby wchodzące w skład Rady Programowej z głosem doradczym.

2.       O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia pisemnie członków i osoby wchodzące w skład Rady Programowej nie później niż 14 dni przed jego terminem

3.       Walne Zgromadzenia otwiera Prezes lub Wiceprezes Zarządu. Następnie dokonuje się wyboru przewodniczącego i sekretarza. Przebieg obrad i uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane, a protokół podpisują przewodniczący i sekretarz.

 

§ 21

 

Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy uczestniczy w nim 50 % uprawnionych do głosowania. W braku quorum Zarząd w ciągu 21 dni zwołuje ponownie Walne Zgromadzenie, które może obradować przy braku quorum, pod warunkiem, iż członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o jego zwołaniu.

 

§ 22

modyfikacja 2009-02-20, wprowadził(a): Marek Budajczak